Events
Diversity & InclusionEventsמקדמים גיוון בהייטק – הכשרות לחברה החרדית

מקדמים גיוון בהייטק – הכשרות לחברה החרדית

מקדמים גיוון בהייטק – הכשרות לחברה החרדית
Jun 22, 2022

רשות החדשנות וזרוע העבודה פונות להגשת בקשות להקמה והרחבה של תוכניות אשר מציעות מענה לאתגרים בפיתוח הון אנושי מיומן לתעשייה עתירת הידע בישראל עבור החברה החרדית. תוכניות אלו יתנו מענה למחסור בכוח אדם מיומן בענף מן הצד האחד ושילוב החברה החרדית בתעסוקה איכותית במקצועות פיתוח טכנולוגיים ועסקיים תומכים (מקצועות צמיחה) מן הצד השני.

בוובינר תקבלו נתונים על המצב הקיים בתחום, ידע מעשי שיסייע לכתוב את הבקשה בצורה מיטבית, להכיר את אמות המידה עליו יבחנו הבקשות ולהכיר היבטים תפעוליים חשובים, וכן יינתן זמן לשאלות ותשובות.
לעוד פרטים אודות אופן ההגשה ודגשים נוספים מוזמנים לוובינר שיתקיים ב-zoom ב-22.06.2022 בשעה 15:00-16:00.
קישור: https://innovationisrael.org.il/events/6243