Testimonials
Diversity & InclusionTestimonialsשרת הכלכלה והתעשייה אורנה ברביבאי

שרת הכלכלה והתעשייה אורנה ברביבאי

שרת הכלכלה והתעשייה אורנה ברביבאי

שילוב כלל האוכלוסיות בשוק העבודה במדינת ישראל הוא ערך בעל חשיבות אסטרטגית ראשונה במעלה. חברה המקדמת גיוון מלא ושוויון בשוק העבודה ומציבה את מיקסום היכולות הקיימות בכל אחת ואחד מאזרחיה כמטרה חברתית ומוסרית, מרוויחה לא רק על ידי הגדלת הפריון וחיזוק הכלכלה, אלא גם בהגברת החוסן הלאומי ותחושת השייכות.

רעיון זה מנחה ומוביל את זרוע העבודה שבמשרד הכלכלה והתעשייה. מינהל תעסוקת אוכלוסיות בזרוע העבודה פועל להגדלת שיעור ואיכות התעסוקה של אוכלוסיות מגוונות במדינת ישראל- האוכלוסייה החרדית, הערבית, אנשים עם מוגבלות, יוצאי אתיופיה, מבוגרים ועוד. השאיפה היא לקדם את שילוב האוכלוסיות בשוק העבודה ולדאוג לקידומן על ידי שימוש בכלים מותאמים לצרכיהם ולאורח חייהם, לצד בחינת השינויים הקיימים בשוק העבודה והמיומנויות הנדרשות. בראייה ארוכת טווח, כאשר רואים את ההתפתחות הדמוגרפית במציאות המשתנה, עולה שהצורך לקדם את השתלבותן של אוכלוסיות בעולם התעסוקה, במדינה השואפת לקיים כלכלה חזקה ולהוביל בחדשנות, קדמה ותעשייה מתפתחת.

המשימה הלאומית לגיוון בתעסוקה היא אינה נחלתה של הממשלה בלבד, אלא תוצר מתבקש של שילוב זרועות עם המגזר העסקי, ההסתדרות והמגזר השלישי אך גם, כמובן, כל אחת ואחד מאיתנו. רק מאמץ משותף, יאפשר הסרת חסמים ומיצוי הפוטנציאל האנושי במדינת ישראל.